Tag Archives: แปลวุฒิการศึกษา

รับแปลวุฒิการศึกษาเป็น ภาษาอังกฤษ งานด่วน

“วุฒิการศึกษา” (Educational Qualification) หมายถึงระดับการศึกษาหรือคุณวุฒิที่คุณได้รับจากสถาบันการศึกษาหรือหลักสูตรการเรียนที่เสร็จสิ้น วุฒิการศึกษามีหลายระดับตั้งแต่ระดับภาษาต่าง ๆ จนถึงระดับปริญญาสูงสุด ซึ่งมันอาจประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา, ระดับประชาธิปไตย, หรือระดับอุดมศึกษา ข้อมูลเหล่านี้สามารถแสดงถึงความรู้และความสามารถของบุคคลในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวุฒิการศึกษานั้น ๆ และสามารถมีผลกระทบต่อโอกาสในการทำงานและอาชีพของบุคคลดังกล่าวในอนาคต. ตัวอย่างของวุฒิการศึกษารวมถึง: ประถมศึกษา (Primary Education): ประถมศึกษาคือระดับการศึกษาแรกเริ่มหรือระดับมัธยมต้นที่ประกอบด้วยชั้นประถมศึกษาต่าง ๆ (ประมาณชั้น 1-6) ซึ่งเป็นระดับการศึกษาพื้นฐาน. มัธยมศึกษา (Secondary Education): มัธยมศึกษาเป็นระดับการศึกษาที่ต่อจากระดับประถมศึกษา และประกอบด้วยระดับมัธยมประจำวิชา (ประมาณชั้น 7-9) และมัธยมสูง (ประมาณชั้น 10-12). ปริญญาตรี (Bachelor’s Degree): ปริญญาตรีเป็นระดับการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมสูงและได้รับปริญญาในสาขาต่าง ๆ เช่น ปริญญาบัญชี, ปริญญาวิศวกรรม, หรือ ปริญญาวิทยาศาสตร์. ปริญญาโท (Master’s Degree): ปริญญาโทเป็นระดับการศึกษาที่มาตรฐานสูงกว่าปริญญาตรีและมุ่งเน้นการเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ. ปริญญาเอก (Doctorate or Ph.D.): ปริญญาเอกเป็นระดับการศึกษาสูงสุด และเป็นการศึกษาระดับสูงสุดในสาขาที่เลือก. การสมัครงานหรือเข้าสู่หลายสาขาอาชีพจำเป็นต้องการวุฒิการศึกษาที่เหมาะสม และการประกาศงานหรือสถาบันการศึกษาอาจระบุวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องในรายละเอียดงานหรือคุณสมบัติ.   […]