Tag Archives: รับแปล ทะเบียนสมรส

รับแปล ทะเบียนสมรส

SPEEDTRANSLATORS บริษัท รับแปล ทะเบียนสมรส ได้เร็ว งานด่วนได้ไว  Line: @SPEEDTRANSLATORS โทร: 084-095-8266 ซึ่งการจดทะเบียนสมรสในต่างประเทศสำหรับคนไทยมีขั้นตอนและข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตาม ดังนี้: ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสในต่างประเทศ ตรวจสอบข้อกำหนดของประเทศนั้นๆ: แต่ละประเทศมีข้อกำหนดและกฎระเบียบเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสที่แตกต่างกัน ควรตรวจสอบข้อกำหนดของประเทศนั้นๆ เช่น เอกสารที่ต้องใช้ ระยะเวลาการยื่นคำร้อง และสถานที่ที่สามารถจดทะเบียนสมรสได้ เตรียมเอกสารที่จำเป็น: หนังสือเดินทาง (Passport): ใช้เป็นเอกสารยืนยันตัวตน ใบรับรองความเป็นโสด (Affidavit of Single Status): สามารถขอได้ที่สถานทูตไทยในประเทศนั้นๆ หรือจากที่ว่าการอำเภอในประเทศไทย สูติบัตร (Birth Certificate): อาจจำเป็นในบางประเทศ ใบสำคัญการหย่า (Divorce Certificate): หากเคยสมรสมาก่อนและหย่าแล้ว ใบมรณะบัตรของคู่สมรสเดิม (Death Certificate of Former Spouse): หากคู่สมรสเดิมเสียชีวิต เอกสารอื่นๆ ตามที่ประเทศนั้นๆ กำหนด ยื่นเอกสารที่สถานทูตหรือสถานกงสุล: ติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้นๆ เพื่อขอใบรับรองความเป็นโสดและยืนยันเอกสารที่จำเป็น อาจต้องแปลเอกสารเป็นภาษาของประเทศนั้นๆ และให้การรับรองเอกสาร จดทะเบียนสมรสกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: ทำการจดทะเบียนสมรสกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในประเทศนั้นๆ เช่น […]