Tag Archives: รับแปลเอกสารกฎหมาย

ศูนย์แปลเอกสารกฎหมายด่วน ราคา เช็คที่ Line: @SPEEDTRANSLATORS

หากคุณต้องการที่จะหาที่รับ แปลเอกสารกฎหมาย ราคา คุ้มค่า ที่แปลให้ถูกต้องตามไวยากรณ์และมีความคล่องตัวทางภาษา SPEEDTRANSLATORS  รับแปลทุกภาษา ให้บริการรับแปลเอกสารเป็นภาษาต่าง ๆ บริการแปลภาษามีหลายประเภทและมุ่งเน้นไปที่ความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้า Line: @SPEEDTRANSLATORS โทร: 084-095-8266 เอกสารกฎหมาย ภาษาอังกฤษ มีหลายประเภทและลักษณะต่าง ๆ ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและข้อกำหนดทางกฎหมายในหลายด้าน ต่อไปนี้คือบางประเภทของเอกสารกฎหมายที่พบบ่อย: กฎหมายและพระราชบัญญัติ (Laws and Statutes): เอกสารที่ระบุกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่ได้รับการกำหนดโดยรัฐบาลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีพระราชบัญญัติ เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายตลาดหลักทรัพย์ และอื่น ๆ ข้อบังคับ (Regulations): เอกสารที่กำหนดข้อบังคับ หรือข้อกำหนดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มหรือกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจง เช่น ข้อบังคับในการประกอบกิจการในสายอาชีพที่เฉพาะเจาะจง คำสั่ง (Orders): เอกสารที่เป็นคำสั่งหรือข้อเรียกร้องจากหน่วยงานหรือผู้มีอำนาจให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ เช่น คำสั่งของศาล คำสั่งของรัฐบาล สัญญา (Contracts): เอกสารที่ระบุข้อตกลงระหว่างสองฝ่ายในเรื่องที่สนใจ เช่น สัญญาการจ้างงาน สัญญาการซื้อขาย สัญญาเช่า ข้อความบันทึกการเจรจา (Minutes): เอกสารที่บันทึกข้อความและรายละเอียดของการเจรจาหรือประชุมระหว่างกลุ่มหรือองค์กร […]