แปล บทคัดย่อวิจัย

SPEEDTRANSLATORS บริษัท แปล บทคัดย่อวิจัย ได้เร็ว งานด่วนได้ไว คุ้มค่า และแปลให้ถูกต้องตามไวยากรณ์และมีความคล่องตัวทางภาษา SPEEDTRANSLATORS  รับแปลทุกภาษา ให้บริการรับแปลเอกสารเป็นภาษาต่าง ๆ บริการแปลภาษามีหลายประเภทและมุ่งเน้นไปที่ความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าติดต่อ Line: @SPEEDTRANSLATORS โทร: 084-095-8266

ซึ่ง บทคัดย่อ (Abstract) ของงานวิจัยเป็นส่วนสำคัญที่สรุปเนื้อหาหลักของงานวิจัย โดยทั่วไปประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ วิธีการ ผลการศึกษา และข้อสรุปของงานวิจัย บทคัดย่อควรเขียนให้กระชับ ชัดเจน และให้ผู้อ่านเข้าใจภาพรวมของงานวิจัยได้อย่างรวดเร็ว นี่คือตัวอย่างแนวทางการเขียนบทคัดย่อวิจัย:

แนวทางการเขียนบทคัดย่อวิจัย ที่ดี

 1. วัตถุประสงค์การวิจัย (Purpose/Objectives)
  • ระบุว่างานวิจัยมีเป้าหมายอะไรหรือศึกษาปัญหาอะไร
  • ใช้ประโยคสั้น ๆ ที่ชัดเจนในการอธิบาย
 2. วิธีการวิจัย (Methods)
  • อธิบายวิธีการที่ใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
  • ระบุประเภทของวิธีการ (เชิงปริมาณ, เชิงคุณภาพ หรือเชิงผสม)
 3. ผลการวิจัย (Results)
  • สรุปผลการศึกษาหรือข้อมูลสำคัญที่พบ
  • เน้นที่ข้อมูลหรือผลลัพธ์ที่สำคัญที่สุด
 4. ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ (Conclusion and Recommendations)
  • สรุปความหมายของผลการศึกษาและข้อเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปใช้
  • อาจระบุข้อจำกัดของการวิจัยและแนวทางสำหรับการวิจัยในอนาคต