รับแปล ทะเบียนสมรส

SPEEDTRANSLATORS บริษัท รับแปล ทะเบียนสมรส ได้เร็ว งานด่วนได้ไว  Line: @SPEEDTRANSLATORS โทร: 084-095-8266

ซึ่งการจดทะเบียนสมรสในต่างประเทศสำหรับคนไทยมีขั้นตอนและข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตาม ดังนี้:

ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสในต่างประเทศ

 1. ตรวจสอบข้อกำหนดของประเทศนั้นๆ:
  • แต่ละประเทศมีข้อกำหนดและกฎระเบียบเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสที่แตกต่างกัน ควรตรวจสอบข้อกำหนดของประเทศนั้นๆ เช่น เอกสารที่ต้องใช้ ระยะเวลาการยื่นคำร้อง และสถานที่ที่สามารถจดทะเบียนสมรสได้
 2. เตรียมเอกสารที่จำเป็น:
  • หนังสือเดินทาง (Passport): ใช้เป็นเอกสารยืนยันตัวตน
  • ใบรับรองความเป็นโสด (Affidavit of Single Status): สามารถขอได้ที่สถานทูตไทยในประเทศนั้นๆ หรือจากที่ว่าการอำเภอในประเทศไทย
  • สูติบัตร (Birth Certificate): อาจจำเป็นในบางประเทศ
  • ใบสำคัญการหย่า (Divorce Certificate): หากเคยสมรสมาก่อนและหย่าแล้ว
  • ใบมรณะบัตรของคู่สมรสเดิม (Death Certificate of Former Spouse): หากคู่สมรสเดิมเสียชีวิต
  • เอกสารอื่นๆ ตามที่ประเทศนั้นๆ กำหนด
 3. ยื่นเอกสารที่สถานทูตหรือสถานกงสุล:
  • ติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้นๆ เพื่อขอใบรับรองความเป็นโสดและยืนยันเอกสารที่จำเป็น
  • อาจต้องแปลเอกสารเป็นภาษาของประเทศนั้นๆ และให้การรับรองเอกสาร
 4. จดทะเบียนสมรสกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:
  • ทำการจดทะเบียนสมรสกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในประเทศนั้นๆ เช่น สำนักงานเขต หรือสถานที่จดทะเบียนสมรส
  • อาจต้องมีพยานในการจดทะเบียนสมรสตามที่กฎหมายของประเทศนั้นๆ กำหนด
 5. รับใบทะเบียนสมรส:
  • เมื่อจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้วจะได้รับใบทะเบียนสมรสจากหน่วยงานนั้นๆ