รับแปล กฎหมาย

SPEEDTRANSLATORS รับแปล กฎหมาย  ได้งานเร็ว งานด่วนได้ไว ติดต่อ Line: @SPEEDTRANSLATORS โทร: 084-095-8266

ซึ่ง เอกสารกฎหมาย เป็นเอกสารที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการทางกฎหมายและการบริหารงานในสังคม เอกสารกฎหมายเหล่านี้มีหลายประเภทและมีวัตถุประสงค์ต่าง ๆ กัน นี่คือประเภทหลักของเอกสารกฎหมาย:

1. กฎหมาย (Laws/Statutes)

 • กฎหมายรัฐธรรมนูญ (Constitutional Laws): กฎหมายที่เป็นพื้นฐานสูงสุดของประเทศ กำหนดโครงสร้างของรัฐบาลและสิทธิพื้นฐานของประชาชน
 • กฎหมายทั่วไป (General Laws/Statutes): กฎหมายที่ออกโดยรัฐสภาหรือหน่วยงานที่มีอำนาจ ซึ่งครอบคลุมหลายด้าน เช่น กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง กฎหมายการค้า

2. ข้อบังคับและระเบียบ (Regulations and Ordinances)

 • ข้อบังคับ (Regulations): กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานบริหารหรือหน่วยงานที่มีอำนาจ เช่น กฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับดูแล
 • ระเบียบ (Ordinances): กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานท้องถิ่น เช่น เทศบาล อบต.

3. สัญญาและข้อตกลง (Contracts and Agreements)

 • สัญญาทางการค้า (Commercial Contracts): สัญญาระหว่างบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าและบริการ
 • ข้อตกลงระหว่างประเทศ (International Agreements): ข้อตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ เช่น สนธิสัญญา

4. คำพิพากษาและคำสั่งศาล (Court Judgments and Orders)

 • คำพิพากษา (Judgments): คำตัดสินของศาลที่มีผลบังคับตามกฎหมาย
 • คำสั่งศาล (Court Orders): คำสั่งของศาลที่กำหนดให้ทำหรือไม่ทำบางสิ่งบางอย่าง

5. เอกสารการดำเนินคดี (Litigation Documents)

 • คำฟ้อง (Complaint): เอกสารที่โจทก์ยื่นฟ้องต่อศาล
 • คำให้การ (Answer): เอกสารที่จำเลยยื่นตอบคำฟ้อง
 • คำร้อง (Motion): เอกสารที่ยื่นขอต่อศาลเพื่อขอคำสั่งในเรื่องต่าง ๆ ระหว่างการดำเนินคดี

6. เอกสารรับรองและใบอนุญาต (Certificates and Licenses)

 • ใบอนุญาต (Licenses): เอกสารที่อนุญาตให้บุคคลหรือองค์กรดำเนินกิจกรรมเฉพาะ
 • เอกสารรับรอง (Certificates): เอกสารที่รับรองสถานะหรือคุณสมบัติเฉพาะ เช่น ใบรับรองการเกิด ใบรับรองการสมรส

7. เอกสารทรัพย์สิน (Property Documents)

 • โฉนดที่ดิน (Land Title Deeds): เอกสารที่แสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน
 • สัญญาเช่า (Lease Agreements): เอกสารที่ระบุข้อตกลงระหว่างผู้ให้เช่าและผู้เช่า

8. เอกสารองค์กรและบริษัท (Corporate Documents)

 • หนังสือบริคณห์สนธิ (Articles of Incorporation): เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนบริษัท
 • ข้อบังคับของบริษัท (Bylaws): กฎระเบียบที่บริษัทกำหนดขึ้นเพื่อการบริหารงานภายใน

9. เอกสารพินัยกรรมและมรดก (Wills and Estate Documents)

 • พินัยกรรม (Wills): เอกสารที่ระบุความประสงค์ของบุคคลเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินหลังจากเสียชีวิต
 • เอกสารมรดก (Estate Documents): เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและแบ่งมรดก

10. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย (Miscellaneous Legal Documents)

 • หนังสือมอบอำนาจ (Power of Attorney): เอกสารที่มอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน
 • หนังสือคำให้การ (Affidavits): เอกสารที่บุคคลยืนยันข้อเท็จจริงโดยมีการสาบาน