Template builder - Plugin Template

บริการของเรา

บริการของเรา

รับแปลเอกสารด่วน ทุกประเภท

รับแปลเอกสารรับรองโนตารีพับลิค (Notary Public)

– บริการรับรองเอกสารที่ต้องนำไปใช้ในต่างประเทศ โดยทนายที่ผ่านการรับรองจาก
โนตารีพับลิค (Notary Public) ซึ่งรวมถึงการรับรองคำแปลที่ต้องการการรับรองโดย โนตารีพับลิค , การรับรองลายมือชื่อ , การรับรองสำเนา เป็นต้น

รับแปลภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาพม่า ภาษาลาว ภาษากัมพูชา

– แปลภาษาต่างๆ โดยนักแปลเอกสารมากประสบการณ์ และรับประกันในความตรงต่อเวลาเป็นอย่างยิ่ง

รับแปลบทความและเอกสารเชิงธุรกิจ

• รับแปลเอกสารที่ต้องใช้ในการประกอบธุรกิจ บทสรุปผู้บริหาร คู่มือการทำงาน รายงานประจำปี ฯลฯ

รับแปลเอกสารทางวิชาการ

• รับแปลเอกสารทางวิชาการ รับแปลบทคัดย่อ รับแปลงานวิจัย รับแปลวารสารทางวิชาการ รับแปลบทความทางวิชาการ รับแปลหนังสือ ฯลฯ

รับแปลเอกสารสำคัญของทางราชการ

• รับแปลเอกสารสำคัญของทางราชการ อาทิเช่น สูติบัตร ใบทะเบียน สมรส ใบรับรองผลการศึกษา ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ในเปลี่ยนชื่อตัว ฯลฯ

รับแปลบริการตรวจสอบไวยากรณ์ / Grammar

บริการ Proofreading

ข้อมูลเพิ่มเติม/ติดต่อสอบถาม

– Tel: 084 095 8266
– Email : speedtranslators@gmail.com
– ID Line : speedtranslators

รับแปลเอกสารด่วน ทุกประเภท

รับแปลภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาจีน

รับแปลภาษาญี่ปุ่น

รับแปลภาษาเกาหลี

รับแปลภาษาพม่า

รับแปลภาษาลาว

รับแปลภาษากัมพูชา

รับแปลเอกสารรับรองโนตารี (Notary Public)

บทความเชิงธุรกิจ

 • บทสรุปผู้บริหาร คู่มือการทำงาน รายงานประจำปี ฯลฯ

บทความทางวิชาการ

 • บทความทางวิชาการ บทคัดย่อ งานวิจัย วารสารทางวิชาการ เอกสารประกอบการเรียน หนังสือ ตำราเรียน ฯลฯ

เอกสารสำคัญของทางราชการ

 • เอกสารสำคัญของทางราชการ อาทิเช่น สูติบัตร ใบทะเบียน สมรส ใบรับรองผลการศึกษา ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ในเปลี่ยนชื่อตัว ฯลฯ

บริการตรวจสอบไวยากรณ์ / Grammar

บริการ Proofreading

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  – Email : speedtranslators@gmail.com
  – ID Line : speedtranslators
  – Tel: 084 095 8266

EnglishChinaThailand
Call Now Button