บริการของเรา

รับแปลเอกสารด่วน ทุกประเภท

รับแปลเอกสารรับรองโนตารีพับลิค (Notary Public)

บริการรับรองเอกสารที่ต้องนำไปใช้ในต่างประเทศ โดยทนายที่ผ่านการรับรองจาก
โนตารีพับลิค (Notary Public) ซึ่งรวมถึงการรับรองคำแปลที่ต้องการการรับรองโดย โนตารีพับลิค , การรับรองลายมือชื่อ , การรับรองสำเนา เป็นต้น

รับแปลภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่น/ภาษาเกาหลี/ภาษาพม่า/ภาษาลาว/ภาษาเขมร/ภาษาเวียดนาม/ภาษาเยอรมัน/ภาษาฝรั่งเศส/ภาษาสเปน

แปลภาษาต่างๆ โดยนักแปลเอกสารมากประสบการณ์ และรับประกันในความตรงต่อเวลาเป็นอย่างยิ่ง

รับแปลบทความและเอกสารเชิงธุรกิจ

รับแปลเอกสารที่ต้องใช้ในการประกอบธุรกิจ บทสรุปผู้บริหาร คู่มือการทำงาน รายงานประจำปี ฯลฯ

รับแปลเอกสารทางวิชาการ

รับแปลเอกสารทางวิชาการ รับแปลบทคัดย่อ รับแปลงานวิจัย รับแปลวารสารทางวิชาการ รับแปลบทความทางวิชาการ รับแปลหนังสือ ฯลฯ

รับแปลเอกสารสำคัญของทางราชการ

รับแปลเอกสารสำคัญของทางราชการ อาทิเช่น สูติบัตร ใบทะเบียน สมรส ใบรับรองผลการศึกษา ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ในเปลี่ยนชื่อตัว ฯลฯ

รับแปลบริการตรวจสอบไวยากรณ์ / Grammar

บริการ Proofreading

ข้อมูลเพิ่มเติม/ติดต่อสอบถาม

Tel : 084 095 8266
Email : speedtranslators@gmail.com
ID Line : @speedtranslators

รับแปลเอกสารด่วน ทุกประเภท

รับแปลภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่น/ภาษาเกาหลี/ภาษาพม่า/ภาษาลาว/ภาษาเขมร/ภาษาเวียดนาม/ภาษาเยอรมัน/ภาษาฝรั่งเศส/ภาษาสเปน

รับแปลเอกสารรับรองโนตารี (Notary Public)

บทความเชิงธุรกิจ

บทสรุปผู้บริหาร คู่มือการทำงาน รายงานประจำปี ฯลฯ

บทความทางวิชาการ

บทความทางวิชาการ บทคัดย่อ งานวิจัย วารสารทางวิชาการ เอกสารประกอบการเรียน หนังสือ ตำราเรียน ฯลฯ

เอกสารสำคัญของทางราชการ

เอกสารสำคัญของทางราชการ อาทิเช่น สูติบัตร ใบทะเบียน สมรส ใบรับรองผลการศึกษา ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ในเปลี่ยนชื่อตัว ฯลฯ

บริการตรวจสอบไวยากรณ์ / Grammar

บริการ Proofreading

ข้อมูลเพิ่มเติม/ติดต่อสอบถาม

Tel : 084 095 8266
Email : speedtranslators@gmail.com
ID Line : @speedtranslators

Call Now Button
EnglishChinaThailand